DOPRAVA ZADARMO od 50 EUR - 100% PRÉMIOVÉ Čaje

Obchodné podmienky


I. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)  spoločnosti SEVEN SENSES  s r.o., IČO 47883308, so sídlom Rovníková 2, 821 02, Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 100258/B (ďalej len predávajúci), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorené medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom e-shopu, online obchodu na internetovej adrese www.teahouse.sk.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ak je ním podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP alebo zmluvou, riadia sa  príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prioritu text zmluvy.

Kupujúci  odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Internetový obchod obsahuje zoznam tovarov, ktoré predávajúci ponúka na predaj s uvedenými cenami, vrátane DPH. Objednávaný tovar kupujúci vloží do elektronického nákupného košíku. Na objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár, zvolí spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru a požadovaný spôsob doručenia (ďalej len „objednávka“). Pred odoslaním objednávky je možné skontrolovať a meniť vložené údaje. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Potvrdiť objednávku. Predávajúci po obdržaní objednávky zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky ma e-mail kupujúceho uvedený v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky na adresu elektronickej pošty kupujúceho. V tomto momente dochádza k záväznému súhlasu kupujúceho a predávajúceho s predmetom predaja a medzi obomi stranami vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.sevensenses.sk

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré už v predchádzajúcom období porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

III. Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že si zákazník tovar  objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol a zaplatil, môže od zmluvy odstúpiť za nižšie uvedených podmienok.
Tovar je kupujúci povinný  vrátiť úplný v pôvodnom a nepoškodenom balení, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, a to do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 OZ).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu na ktorý mu suma bude vyplatená.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Odstúpenie od zmluvy a tovar zasielajte na adresu prevádzky predajcu:
SEVEN SENSES s.r.o, Rovníková 2, 821 02 Bratislava

IV.  Platobné a dodacie podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné a dodacie podmienky:

a.   Slovenská pošta - dodanie tovaru na poštu -  platba vopred bankovým prevodom  (3,40 Eur)

 b.   Slovenská pošta - dodanie tovaru na poštu  - platba na dobierku  (4,50 Eur)

c.   Slovenská pošta - dodanie tovaru na adresu zákazníka - platba na dobierku  (5,70 Eur)

d.   Slovenská pošta - dodanie tovaru na adresu zákazníka - platba vopred bankovým prevodom  (4,60 Eur)

e.   Slovenská pošta - doručenie kdekoľvek na svete - platba za doručenie tovaru bude konzultovaná vopred so zákazníkom, podľa aktuálneho cenníka zásielkovej služby SP


Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho.

Dobierka - V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru kupujúcim.

V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy (resp. vytvorenia a potrvdenia objednávky). Záväzok kupujúceho (uhradiť kúpnu cenu) je splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet predávajúceho.  

  • Kupujúci uhradí tovar vopred na účet  Slovenskej sporiteľne   IBAN: SK89 0900 0000 0050 7460 1610  . Variabilný symbol je číslo objednávky. Pri registrovanom zákazníkovi, špecifický symbol je číslo zákazníka.
  • Pri nákupe nad 50,00 Eur je doprava v SR zdarma.
  • Predávajúci vystaví kupujúcemu doklad a priloží ho k tovaru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty (IČ DPH: SK2024135971). Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Tovar sa odosiela spravidla do 3 pracovných dní po prijatí objednávky , resp. po prijatí platby na účet.

Kupujúci sa zaväzuje, že pri prevzatí dodávky prekontroluje spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie balíka) podľa priloženého dodacieho listu/faktúry. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo vykazuje známky poškodenia, a tým svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu  info@sevensenses.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať  e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie  vonkajšieho poškodenia zásielky neoprávňuje kupujúceho práva vec reklamovať, pokiaľ tak neurobí pri preberaní zásielky.

Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar nebol porušený. Predávajúci nemôže niesť zodpovednosť za škody vzniknuté počas prepravy.
Ak kupujúci tovar pri dodaní neprevezme a tovar bude prepravcom vrátený späť predávajúcemu, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu vynaložených nákladov vo výške 10Eur. V prípade, že je dôvod neprevzatia na strane kupujúceho a tovar je nutný doručovať opakovane, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.

Vyhradzujeme si právo odmietnutia dodania tovaru prostredníctvom dobierky (nadrozmerný náklad, vylúčenie tovaru z ponuky internetových objednávok, iné dôvody) o čom budete upovedomený telefonicky prípadne e-mailom s ponukou prípadného ďalšieho postupu.

 

 

 

 

IV. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži faktúra alebo pokladničný doklad z registračnej pokladne.

V. Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v  § 28 zákona o ochrane osobných údajov, napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od spoločnosti SEVEN SENSES  s r.o. ako prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré poskytnete pri registrácii musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť SEVEN SENSES  s r.o.
V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, budú tieto osobné údaje zlikvidované.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať.

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania marketingových informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Okrem subjektov, ktoré realizujú pre e-shop prepravné služby, nebudú osobné údaje, bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosťou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a taktiež súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúceho, na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov za účelom vykonávania marketingových prieskumov.

VI. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 15. 5. 2015. V prípade zmeny VOP e-shopu, je platná verzia, ktorá platila v deň nákupu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním si obchodných podmienok. Prajeme Vám príjemný a spokojný nákup. Budeme radi, ak Vám tovar, zakúpený u nás prinesie radosť, spokojnosť a zdravie. Tešíme sa na Vaše objednávky a veríme, že sa k nám budete pravidelne vracať ako spokojný zákazník.

V Bratislave, dňa  15.5.2014

Váš tím eshopu